Steven Li, Trưởng khu vực Trung Quốc NEM

Hiện đang phụ trách NEM Trung Quốc, tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, Vật lý kỹ thuật, Làm việc tại Citics, Roadshow Fintech.