Le Ngoc Giang, Bộ Tư pháp, Việt Nam

Giang Lê là một chuyên gia đầy kinh nghiệm trong lãnh vực pháp lý và chính sách ở cả khu vực công và tư nhân. Ông đã hoạt động nhiều năm ở các cơ quan khác nhau như Cục Quản Lý Cạnh Tranh Việt Nam và Bộ Tư Pháp Việt Nam trong nhiều cương vị như kỹ sư sản xuất, Nhân viên chính sách thương mại, và chuyên gia pháp lý. Hiện ông đang làm việc với nhiều chương trình lập pháp / quy định và cố vấn cho chính phủ trong các vấn đề thực thi pháp luật liên quan đến tiền và tài sản ảo, hoạt động tài chính và ngân hàng, phát triển nguồn vốn và an ninh thị trường và các cơ chế giải quyết tranh chấp về đầu tư và thương mại trong chức năng của Cục. Ông cũng được chỉ định làm thành viên của đoàn đàm phán của Chính phủ trong các hội nghị hiệp ước quốc tế và tổ chức như TPP, Việt Nam -EU FTA, WTO, vân vân…

Ông có một bằng Thạc sỹ nghành phân tích chính sách từ đại Indiana tại Bloomington -USA, một bằng cử nhân Luật quốc tế từ Đại Học Luật Hà Nội và một bằng Cử Nhân Kỹ Sư ngành Khoa học Vật Liệu vầ Kỹ Thuật từ Đại Học Công nghệ Hà Nội tại Việt Nam. Ông từng tập sự tại phòng ghiên cứu của WTO tại New Delhi, Ấn Độ và Geneva tại Switzerland