Dr Dao Dinh Kha, Vụ trưởng, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông