Cao Rui, Giám đốc của Huobi Global

Cao Rui là Giám đốc của Huobi Global từ năm 2017, với vai trò là đại diện khu vực của Huobi Global Ecosystem Fund tập trung đầu tư vào các công ty tốt nhất và hình thành quan hệ đối tác chặt chẽ trong không gian blockchain. Trước khi gia nhập Huobi, Cao Rui là Giám đốc điều hành cho một nền tảng O2O khởi nghiệp "Lai Ge Shui Guo" từ năm 2015 đến năm 2016 và Tổng Giám đốc Điều hành cho Công ty O2O - Quận 001.